• دامنه های مهم
  • org. 55 تومان
  • net. 50 تومان
  • com. 45 تومان
zsr1 zsr2 zsr3 zsr4 zsr5 zsr6
500,000

ریال / ماهانه

600,000

ریال / ماهانه

750,000

ریال / ماهانه

950,000

ریال / ماهانه

1,200,000

ریال / ماهانه

1,650,000

ریال / ماهانه

فضا 1GB 2GB 10GB 20GB 50GB نامحدود
پهنای باند 15GB 20GB 30GB 45GB 65GB 100GB
پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد سایت 15 25 40 80 120 200
اکانت FTP نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت ایمیل 25 60 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پایگاه داده 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
آیپی اختصاصی اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری
گواهینامه SSL رایگان
zsr1 zsr2 zsr3 zsr4 zsr5 zsr6
ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

فضا 1GB 2GB 10GB 20GB 50GB نامحدود
پهنای باند 15GB 20GB 30GB 45GB 65GB 100GB
پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد سایت 15 25 40 80 120 200
اکانت FTP نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت ایمیل 25 60 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پایگاه داده 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
آیپی اختصاصی اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری
گواهینامه SSL رایگان
zsr1 zsr2 zsr3 zsr4 zsr5 zsr6
ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

ندارد

ریال / ماهانه

فضا 1GB 2GB 10GB 20GB 50GB نامحدود
پهنای باند 15GB 20GB 30GB 45GB 65GB 100GB
پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد سایت 15 25 40 80 120 200
اکانت FTP نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت ایمیل 25 60 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پایگاه داده 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
آیپی اختصاصی اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری
گواهینامه SSL رایگان
zsr1 zsr2 zsr3 zsr4 zsr5 zsr6
2,800,000

ریال / ماهانه

4,000,000

ریال / ماهانه

5,800,000

ریال / ماهانه

8,200,000

ریال / ماهانه

1,400,000

ریال / ماهانه

16,800,000

ریال / ماهانه

فضا 1GB 2GB 10GB 20GB 50GB نامحدود
پهنای باند 15GB 20GB 30GB 45GB 65GB 100GB
پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد سایت 15 25 40 80 120 200
اکانت FTP نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت ایمیل 25 60 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پایگاه داده 50 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
آیپی اختصاصی اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری اخیاری
گواهینامه SSL رایگان

وب سرور های قدرتمند و منحصر بفرد با Zenehost

Copyright © 2017 l Zenehost.com. All rights reserved.Design and developed by Zenese Group